Výzva k účasti na VIII. etape súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“

Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SRVážený pán prezident Únie miest Slovenska, pán primátor mesta Bratislavy

vážené panie primátorky, vážení páni primátori,

panie starostky a páni starostovia,


veľmi pekne ďakujem za možnosť podporiť ešte raz výzvu, ktorú sme vyhlásili už minulý rok pri takejto príležitosti a je to výzva zapojiť sa do súťaže “Samospráva a Slovensko bez bariér“.


Rada by som veľmi stručne poukázala na to, že keď hovoríme o bariérach, tak nemyslíme len fyzické a architektonické bariéry, ale aj informačné a komunikačné bariéry, takisto aj bariéry, ktoré bránia občanom, aby sa so zdravotným postihnutím dostali k primeranému zamestnaniu, deťom, aby sa dostali medzi ostatné bežné deti do bežných škôl. Sú to bariéry, s ktorými sa niekedy stretávajú aj pri komunikácii, trebárs s médiami, že nie vždy sú ochotné akceptovať príspevky aj občanom so zdravotným postihnutím.


No a nezanedbateľné sú aj bariéry, ktoré prekonávajú občania, ktorí sa už stali odkázaní na pomoc druhej osoby, to sme tu aj dnes počuli v niektorých príspevkoch, že mestá a obce sa boria s problémami pri opatrovaní, zabezpečovaní opatrovania týchto ľudí, či už v inštitúciách alebo doma. Samozrejme, že prednosť majú domáce opatrovateľské služby a ja by som si tu dovolila poznamenať, že aby mestá mohli disponovať dostatočným počtom opatrovateliek pre domácu opatrovateľskú starostlivosť, bolo by na mieste, keby sa prípadne do tejto súťaže zaradila aj úhrada alebo príspevky na absolvovanie kurzov opatrovateliek, ktoré stoja 200 až 300 Eur a niektoré si ich nevedia zaplatiť. Sú to nezamestnané matky na rodičovskom príspevku a podobne. Keby im mestá zaplatili tieto kurzy, perspektívne by sa fakticky mohli na nich obrátiť, aby zabezpečovali túto službu na úrovni mesta, resp. mestského regiónu, t.j. s tou podmienkou, aby bola záruka, povedzme aj istá finančná záruka zo strany absolventiek pre mesto, aby zostali doma a neodišli potom do zahraničia poskytovať túto službu.


Už len niekoľko organizačných pripomienok – Slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií tejto súťaže by sa malo uskutočniť pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím v týchto priestoroch – pán primátor už myslím dal k tomu súhlas, že by sa Galavečer mohol uskutočniť 7.12. tohto roku v Zrkadlovej sieni a priľahlých priestoroch Primaciálneho paláca.


Ale k tomu je ešte potrebné, aby tí, ktorí sa do súťaže ešte neprihlásili v rámci tejto VIII. etapy, aby poslali včas prihlášku do 30.9. tohto roku. Ako som už spomenula, škála tých možností, priestorovej, architektonickej, urbanistickej, sociálnej, mediálnej i spoločenskej debarierizácie je veľmi široká.


Následne je potrebné do 31.10.2015 poslať aj dokumentáciu vašich projektov, aby sme ich mohli potom s odbornou nezávislou porotou vyhodnotiť a tých víťazov na Galavečeri, ako je mnohým z vás už známe, slávnostne vyhlásiť – udeliť konkrétne ceny v jednotlivých kategóriách.


Pokiaľ by sa nám podarilo osloviť sponzorov v tom zmysle, že by tie sponzorské príspevky mohli byť použité aj na odmenu víťazným územným samosprávam, boli by sme veľmi radi – samozrejme s podmienkou, ako je to v pravidlách súťaže uvedené s tým, že sa tie prostriedky znovu použijú len na odstránenie bariér v ďalšej etape.


Posledná pripomienka – ešte v marci 2010 bol ratifikovaný v Národnej rade SR veľmi významný dokument OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý má právny charakter a má prednosť pred národnou legislatívou. Plnenie Dohovoru sa už teraz monitoruje, ako sa plnia požiadavky vyplývajúce z tohto záväzku Slovenskej republiky. V rámci Dohovoru je významnou požiadavkou aj debarierizácia, čiže my spoločne prispievame aj k implementácii tohto dokumentu u nás doma, na Slovensku.

Ďalšia myšlienka, ktorá tu dnes už tiež opakovane odznela – na budúci rok bude Slovensko európskou predsedníckou krajinou EÚ a keď k nám prídu zo zahraničia a budú vidieť a musieť konštatovať koľko ešte tých architektonických a urbanistických bariér u nás pretrváva, počnúc Hlavnou stanicou, ale aj v iných verejných priestoroch, tak to bude veľmi zlou vizitkou pre naše hlavné mesto, pre našu krajinu. Na západe, v krajinách, ktoré som navštívila, už tento problém nepoznajú – je úplnou samozrejmosťou, že všetky stavby musia byť bezbariérové a ak nie je dodržaná bezbariérovosť realizovaného projektu, stavba nemôže byť skolaudovaná, resp. je skolaudovaná až po uplatnení dôslednej debarierizácie.


Ja vám veľmi pekne ďakujem, ale hlavne Únii miest Slovenska, za to, že už osem etáp tejto súťaže sme mohli vyhlásiť a menovite ďakujem pánovi generálnemu sekretárovi, Mariánovi Minarovičovi, ktorý je aj členom a musím konštatovať aktívnym členom Správnej rady Slovenska bez bariér.


Ešte jedno som skoro zabudla – prosím vás, opravte si vo vašich materiáloch webovú stránku. Na webovej stránke, ktorá je tam uvedená „aozpo.sk“ nenájdete nič, len Majcichov, lebo táto doména sa stratila v minulých rokoch. Ja som to nedávno zistila a okamžite sme uskutočnili opatrenia tak, aby sme spustili novú web stránku, na ktorej sa dopracujete aj k histórii asociácie. Ale táto stránka je „aozpooz.sk“ – treba tam dopísať to „oz“ a potom sa dostanete aj k predchádzajúcim súťažiam, ich výsledkom a k práci asociácie.


Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vašu účasť v súťaži.

Do videnia v decembri na Galavečeri Samospráva a Slovensko bez bariér.

Aktuality

T L A Č O V Á   S P R Á V A


Dňa 7. 12. 2015 o 18:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave z príležitosti „Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých“ sa uskutočnil


B e n e f i č n ý   G a l a v e č e r

spojený s vyhlásením výsledkov VIII. etapy súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 - 2015“


„Slovensko bez bariér“ je projekt, ktorý vznikol ešte v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR („AOZPO SR“), občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska („ÚMS“), s cieľom aktivizovať  spoločnosť  k  zlepšeniu životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím a ich zaradenia do plnohodnotného spoločenského života. Na základe podnetu predstaviteľov a obyvateľov miestnej samosprávy pripravili a od toho času organizujú súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“. Je potešujúce, že na našu výzvu trvalo pozitívne reagujú mestá, obce a viacerí donori, médiá, vydavateľstvá, verejné i privátne organizácie a inštitúcie i jednotlivci.

Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zúčastnených organizácií, ktorí v rámci tohto projektu navštívili mnohé zdravotnícke i sociálne zariadenia a stretli sa s veľkým počtom občanov so zdravotným postihnutím, sa rozhodli založiť ÚČET „SLOVENSKO BEZ BARIÉR“, na ktorý môžu priebežne prispievať fyzické i právnické osoby s cieľom pomôcť konkrétnym zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky, uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti.


Číslo účtu „Slovenska bez bariér“:  4000764025 / 3100


Podporiť účet možno aj prostredníctvom odoslania Darcovskej SMS v tvare: DMS BEZBARIER na prístupové číslo 877, spoplatnenú bežnou cenou operátora. Viac informácií nájdete na www.donorsforum.sk

Projekt sa teší trvalej podpore vysokých ústavných činiteľov i významných osobností v oblasti kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského života, z ktorých už mnohí prevzali záštitu a prijali pozvanie na Galavečer, na ktorý sme zároveň pozvali aj čelných predstaviteľov územnej samosprávy, čestných členov Únie miest Slovenska, predstaviteľov mimovládnych a charitatívnych organizácií, popredných donorov, členov diplomatického zboru a zástupcov médií. Organizátorov veľmi potešila informácia, že srdečné pozvanie prijala aj pani Zuzana Stavrovská, novozvolená komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.


V programe Galavečera vystúpili členovia speváckeho zboru Cantus, komorného zboru Chorus Seraphicus, detského speváckeho zboru Margarétka, charizmatický nevidiaci spevák a hudobník Maroš Bango i folklórna skupina z Brusna-Chrenovca. Sprievodným komentárom a umeleckým prednesom poézie Milana Rúfusa obohatil program Štefan Bučko.


Záštitu prevzali:

 J. E. Andrej  Kiska,  prezident Slovenskej republiky

Peter  Pellegrini,  predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Digitálny líder SR

Ján  Figeľ,  podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky

Erika  Jurinová,  podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky

Jana  Žitňanská,  poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku

J. E. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Ivo Nesrovnal, primátor hl. m. SR Bratislava a prezident Únie miest Slovenska


Projekt podporili:


Vážené dámy, vážení páni,

na základe mnohých žiadostí o možnosť neskoršieho zaslania prihlášky v rámci VIII. etapy súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér 2014 - 2015" Správna rada Účtu Slovensko bez bariér rozhodla:


predĺžiť termín zaslania prihlášky do VIII. etapy súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér"

                                                     do 31. októbra 2015


Zároveň však je potrebné v súlade so "Súťažnými podmienkami" do tohto termínu, t. j. tiež

                                                     do 31. októbra 2015

zaslať dokumentáciu k projektu, resp. avízo o príspevku alebo plnení záväzku.


Veríme, že toto opatrenie umožní ďalším potenciálnym účastníkom súťaže sa prihlásiť v novom predĺženom termíne.


Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži.

So srdečným pozdravom

Marián Minarovič


generálny sekretár ÚMS

a člen Správnej rady Slovenska bez bariér

 

V rámci VIII. etapy súťaže Správna rada účtu "Slovensko bez bariér" a porota nezávislých odborníkov udelili:

V sekcii A v kategórii "MESTÁ A OBCE"

- DIPLOMY

mestu Holíč, ocenenie prevzal primátor mesta Zdenko Čambal

mestu Levice, ocenenie prevzal primátor mesta Štefan Mišák

mestu Žilina, ocenenie prevzal viceprimátor mesta Anton Trnovec

mestu Trstená, ocenenie prevzal primátor mesta Juraj Bernaťák

mestskej časti Bratislava Ružinov, ocenenie prevzal starosta Dušan Pekár

mestskej časti Košice Ťahanovce, ocenenie prevzal starosta Ján Nigút

- ČESTNÉ UZNANIE

mestu Banská Bystrica, ocenenie prevzala v zastúpení primátora Jána Nosku pani Mária Flipová

mestu Stará Ľubovňa, ocenenie prevzal primátor mesta Ľuboš Tomko

mestu Brezno, ocenenie prevzal viceprimátor mesta Ján Králik

- CENA bez určenia poradia

mestu Zvolen, ocenenie prevzala primátorka mesta Lenka Balkovičová

- HLAVNÁ CENA

mestu Trnava, ocenenie prevzala v zastúpení primátora Petra Bročku pani Iveta Miterková

V sekcii A v kategórii "VÚC"

- ČESTNÉ UZNANIE

Žilinskému samosprávnemu kraju, ocenenie prevzala v.z. predsedu Juraja Blanára pani Marta Pauková

- CENA bez určenia poradia

Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ocenenie prevzal podpredseda Ladislav Marenčák

- HLAVNÁ CENA

Bratislavskému samosprávnemu kraju, ocenenie prevzala podpredsedníčka Gabriella Németh

V sekcii B v kategórii "DONORI, MÉDIÁ A INTERMEDIÁLNE PROJEKTY"

- ČESTNÉ UZNANIE

Prvej stavebnej sporiteľni, ocenenie prevzal predseda predstavenstva Imrich Béreš

Ladislavovi Munkovi, režisérovi, scenáristovi a  dramaturgovi

mestu Nitra, ocenenie prevzal prednosta mestského úradu Igor Kršiak

- CENA bez určenia poradia

o.z. e-Slovensku, ocenenie prevzal prezident Miroslav Drobný

- HLAVNÁ CENA

Rozhlasu a televízii Slovenska, ocenenie prevzal v.z. gen. riaditeľa Václava Miku pán Marcel Hančák

V sekcii B v kategórii "UMELECKÉ PROJEKTY, PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KULTÚRNE INŠTITÚCIE A VZDEL. AKTIVITY"

- ČESTNÉ UZNANIE

Eve Márii Trajterovej, výtvarníčke a  poetke

Múzeu a Hradu v Starej Ľubovni, ocenenie prevzal riaditeľ Dalibor Mikulík

Nadácii Pontis, ocenenie prevzal v zastúpení riaditeľky Lenky Surotchak pán Ivan Vanko

Materskej škole pre autistické deti v Šali, ocenenie prevzala riaditeľka Janka Tóthová

- CENA

Mestskej knižnici v Bratislave, ocenenie prevzal riaditeľ Juraj Šebesta

V sekcii B v kategórii "MIMORIADNA CENA"

- ČESTNÉ UZNANIE

Danielovi Brezinovi, zakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“

Matejovi Landlovi, zakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“

Jaroslavovi Pilátovi, zakladateľovi projektu a dlhoročnému členovi Správnej rady „Slovensko bez bariér“

- CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU IN MEMORIAM

Jozefovi Vachálkovi, ocenenie prevzala Eva Vachálková

- CENA OSOBNOSŤ ROKA

Petrovi Kurhajcovi za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby

- HLAVNÁ CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU

Márii Orgonášovej za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby


Na záver Galavečera „Samospráva a  Slovensko bez bariér 2014-2015“ predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter  Pellegrini slávnostne vyhlásil IX. etapu súťaže „Samospráva a  Slovensko bez bariér 2016-2017“.


V  Bratislave dňa 9.12.2015

Na stiahnutie (doc)…

Fotogaléria…


Slovensko bez bariér rozširuje záber


Trenčianske Teplice a Bratislava

 Slovensko bez bariér je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov  SR  /AOZPO SR/ , Únie miest Slovenska a tiež Občianskeho združenie GEMMA ´93 s cieľom aktivizovať celú spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy k zlepšeniu životných podmienok a k integrácii zdravotne postihnutých občanov i ďalších znevýhodnených skupín obyvateľstva.

     Iniciátori uskutočnili celoslovenský pochod, pri ktorom navštívili vyše 600 obcí a miest  a pripravili prvú etapu súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, v ktorej mestá a obce realizovali konkrétne projekty s cieľom odstrániť architektonické i spoločenské bariéry a umožniť zdravotne postihnutým ľuďom plnohodnotné zapojenie do spoločenského života.


Veľký ohlas

Projekt mal veľký ohlas u odbornej i laickej verejnosti a priniesol veľmi konkrétne výsledky. Zástupcovia zúčastnených organizácií sa rozhodli tiež založiť Účet Slovensko bez bariér s cieľom prispievať konkrétnym zdravotne postihnutým osobám získať potrebné pomôcky a uľahčiť im pohyb a komunikáciu doma i v spoločnosti.

. V roku 2004 bola kategória územnej samosprávy rozšírená aj o VÚC a v súťaži  ustanovená samostatná kategória pre firmy, donorov a médiá a debarierizáciu umenia a kultúrnych pamiatok. Významne sa takto rozšíril obsahový zámer súťaže na odstraňovanie všetkých druhov bariér a taktiež na podstatne väčší záber účastníkov.

. Organizátori,  ku ktorým sa veľmi aktívne pripojili Spoločnosť Ferdinand de Martinengo a Občianske združenie Bagar, doteraz pripravili a realizovali osem etáp súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov VIII. etapy sa odohralo vlani v decembri v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave a súčasne bola vyhlásená deviata etapa súťaže.


Projekt pokračuje

Pripomenulo to vystúpenie Márie Orgonášovej, čestnej prezidentky AOZPO, na tohtoročnom sneme Únie miest Slovenska. Vyvrcholenie bude koncom roka 2017 vyhodnotením súťaže a slávnostným odovzdávaním ocenení. Projekt Slovensko bez bariér si súčasne pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku – a osemnásť znamená vek dospelosti. Preto organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť    legendárny pochod a priniesť posolstvo Slovenska bez bariér do najvýznamnejších miest.

        V tomto roku sa ocenenia neodovzdávajú, ale kontinuita má svoje vyjadrenie. S finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd prebieha komunikácia a propagácia projektu a niekoľko ďalších aktivít.

      V Trenčianskych Tepliciach sa minulý týždeň odohral seminár o problematike odstraňovania všetkých bariér a tiež Koncert porozumenia, na ktorom vystúpili mentálne postihnutí klienti Klubu Slnečnice z Novej Dubnice a seniori súboru Vršatec. V Bratislave vo štvrtok 15.12. bude obdobný seminár a tiež Koncert porozumenia, ktorý bude dokumentovať kultúrne aktivity sluchovo postihnutej mládeže a spojí folklórne súbory detí a seniorov ako príklad   generačnej aj celospoločenskej spolupráce a solidarity a odstraňovania bariér.


Juraj Púchlo, manažér komunikácie projektu Slovensko bez bariér


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd / LP 2016.

Koncerty proti bariéram


Projekt Slovensko bez bariér si pripomenie osemnásť rokov od svojho začiatku, čo  znamená vek dospelosti. Organizátori uvažujú o možnosti pripomenúť    legendárny pochod z roku 1999 a priniesť posolstvo Slovenska bez bariér do najvýznamnejších miest.

        V tomto roku sa ocenenia neodovzdávajú, ale kontinuita má svoje vyjadrenie. S finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd prebieha komunikácia a propagácia projektu a niekoľko ďalších aktivít.

      V Trenčianskych Tepliciach sa odohral seminár o problematike odstraňovania všetkých bariér a tiež Koncert porozumenia, na ktorom vystúpili mentálne postihnutí klienti Klubu Slnečnice z Novej Dubnice a seniori súboru Vršatec. Bolo pozoruhodné i povzbudzujúce, ako dievčatá a chlapci zo Slnečníc dokážu prekonať svoje znevýhodnenie a scénkou či pesničkou potešiť seba aj druhých. Vďaka za to patrí tiež pracovníčkam a dobrovoľníkom z Centra voľného času v Novej Dubnici.

      Na seminári sa stretli kompetentní predstavitelia samospráv                          (z Trenčianskeho samosprávneho kraja , mesta Trenčín i ďalších miest a obcí regiónu) so zástupcami organizácií seniorov a zdravotne postihnutých občanov . Hovorilo sa nielen o tom, čo sa robí pre tieto a ďalšie znevýhodneného skupiny obyvateľov, ale najmä čo bráni, aby to bolo lepšie a účinnejšie.

       V rovnakom duchu sa niesol seminár Slovensko bez bariér v Bratislave. Jednou k kľúčových tém bola deinštitucionalizácia sociálnych služieb, čo je z európskeho pohľadu a aj v našich novších stratégiách jednoznačne preferovaný prístup. Kým však vo vyspelých krajinách Európskej únie vytvárajú vhodné podmienky na komunitnú sociálnu starostlivosť a uprednostnenie domáceho prostredia, na Slovensku sa to stretáva s nejednou prekážkou. V rozpore s deklarovanými predsavzatiami domáce opatrovateľské služby nenachádzajú  dostatočný záujem a hlavne finančné ocenenie a podporu. To zaznamenal a zverejnil aj Výbor pre petície Európskeho parlamentu po nedávnej monitorovacej misii u nás.

      Koncert porozumenia dokumentoval kultúrne aktivity sluchovo postihnutej mládeže a spojil folklórne súbory detí a seniorov ako príklad   generačnej aj celospoločenskej spolupráce a solidarity a odstraňovania bariér. Keď na záver chlapi z Chrenovca – Brusna so svojimi fujarami – trombitami spustili tú  najchýrnejšiu aj najdojímavejšiu z repertoáru, Daj Boh šťastia tejto zemi, pridalo sa všetci. Je to posolstvo nielen vianočného času a každý môže k nemu niečím prispieť.Juraj Púchlo, manažér komunikácie projektu Slovensko bez bariér


Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd / LP 2016.


T L A Č O V Á   S P R Á V A

Osemnásť rokov projektu

Slovensko bez bariér


Projekt Slovensko bez bariér  už osemnásť rokov presadzuje odstraňovanie všetkých bariér, ktoré zdravotne postihnutým či inak znevýhodneným občanom bránia v plnohodnotnom živote a zapojení do spoločnosti.

                 

  Jeho významnou súčasťou je súťaž Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorá má za sebou  osem úspešných dvojročných etáp. Projekt Sovensko bez bariér  sa začal pred osemnástimi rokmi pochodom po Slovensku. Teraz ho pripomína tým, že vo všetkých krajoch sa uskutočnili semináre, na ktorých prebehla živá diskusia  predstaviteľov samospráv z príslušného regiónu  a organizácií, reprezentujúcich znevýhodnených občanov, ako zintenzívniť úsilie o Slovensko bez bariér.


     Od počiatku bol projekt zameraný najmä na samosprávy a odstraňovanie architektonických a dopravných bariér vo vzťahu k zdravotne ťažko postihnutým občanom. Tento hlavný smer zostáva v popredí, pretože aj po takmer dvoch desaťročiach napriek nesporným krokom dopredu zostáva na tomto poli veľa práce. A čas celkom logicky rozšíril záber aktivít Slovenska bez bariér. Jednak v tom, že nejde iba o prekážky materiálne, ale aj komunikačné, sociálne, mentálne a ďalšie, ktoré bránia znevýhodneným občanom v plnom zapojení do života spoločnosti. A dotýka sa to nie iba osôb so zdravotným postihnutím, ale aj ďalších cieľových skupín občanov, medzi nimi čoraz rýchlejšie rastúcej kategórie seniorov.


Široký záber


Šírku záberu ukázali ostatné etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, najmä výsledy zatiaľ poslednej ukončenej, ôsmej v poradí.

Ocenená bola Banská Bystrica za architektonickú debarierizáciu a realizáciu projektov v rámci komunitnej sociálnej rehabilitácie, Stará Ľubovňa a Brezno tiež najmä za architektonickú debarierizáciu a spoluprácu so zástupcami zdravotne postihnutých osôb, Zvolen za medzinárodný projekt Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V 4, hlavnú cenu  v tejto kategórii získalo mesto Trnava.


Debarierizácia priniesla ocenenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Žilinský kraj  bol príkladom v športových, kultúrnych a dalších aktivitách najmä pre seniorov a hlavná cena pre Bratislavský samosprávnemu kraju smerovala za vytvorenie vzorového Centra včasnej intervencie a komplex sociálnych služieb. Ako príkladný donor v týchto otázkach bola vyhodnotená Slovenská sporiteľňa.


     Významne sa presadili médiá, RTVS najmä za ústretovosť k nepočujúcim a za svoje relácie televízny režisér Ladislav Munk, na poli kultúry napríklad Hrad a múzeum Stará Lubovňa či Mestská knižnica Bratislava a tiež viacerí tvorcovia  z kultúrnej sféry. Osobnosťou projektu sa právom stala jeho duša Mária Orgonášová, z ocenených už nie sú medzi nami Jozef Vachálek a Peter Kurhajec, navždy odišiel aj neúnavný organizátor Marian Minarovič...

Štafeta pokračuje


Všetci zostávajú pevne v pamäti a spomienkach, na základoch, čo vytvorili, môže štafeta pokračovať. Osemnásť rokov znamená symbolicky, že projekt naplnil vek dospelosti. A keďže pri jeho zrode bol mobilizujúci pochod Slovenskom,  pri osemnástke posolstvo o krajine a spoločnosti, ktoré chcú odstraňovať bariéry, zavítalo do viacerých miest. V tomto roku aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis do všetkých krajov, kde sa uskutočnili konferencie či semináre s hlavnou témou spolupráce samospráv a občianskych organizácií pri vytváraní bezbariérového a inkluzívneho prostredia.


    Na štyroch miestach sa okrem toho odohrali kultúrne programy, ktoré nadväzujú na tradíciu koncertov porozumenia. Ukazujú, že znevýhodnenie naznamená odsúdenie na pasivitu. Že napríklad seniori majú pozoruhodné folklórne hnutie, z ktorého sa viaceré súbory do týchto programov zapoja.  Že prekážkou kultúrnej aktivity nemusí byť ani zdravotné postihnutie, ako už roky ukazuje bratislavské divadlo pantomímy DIKO, v ktorom účinkujú nepočujúci študenti. A vyjadrujú tiež myšlienky vzájomnej spolupráce, napríklad medzigeneračnej, keď popri senioroch vystúpujú tiež súbory detí a mládeže.

DOMOV O NÁS... AKTUALITY SAMOSPRÁVA A SBB FOTOGALÉRIA ARCHÍV KONTAKT

O nás...

Aktuality

Samospráva a Slovensko bez bariér

Archív

Kontakt


Slovensko bez bariér

AOZPO SR

Benediktiho 5

811 05 Bratislava    

Tel/fax:  +421-2-52444119

E-mail: info@slovenskobezbarier.sk


DOMOV DOMOV