Osemnásť rokov projektu Slovensko bez bariér

Projekt Slovensko bez bariér už osemnásť rokov presadzuje odstraňovanie všetkých bariér, ktoré zdravotne postihnutým či inak znevýhodneným občanom bránia v plnohodnotnom živote a zapojení do spoločnosti.

Jeho významnou súčasťou je súťaž Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorá má za sebou osem úspešných dvojročných etáp. Projekt Slovensko bez bariér sa začal pred osemnástimi rokmi pochodom po Slovensku. Teraz ho pripomína tým, že vo všetkých krajoch sa uskutočnili semináre, na ktorých prebehla živá diskusia predstaviteľov samospráv z príslušného regiónu a organizácií, reprezentujúcich znevýhodnených občanov, ako zintenzívniť úsilie o Slovensko bez bariér.

Od počiatku bol projekt zameraný najmä na samosprávy a odstraňovanie architektonických a dopravných bariér vo vzťahu k zdravotne ťažko postihnutým občanom. Tento hlavný smer zostáva v popredí, pretože aj po takmer dvoch desaťročiach napriek nesporným krokom dopredu zostáva na tomto poli veľa práce. A čas celkom logicky rozšíril záber aktivít Slovenska bez bariér. Jednak v tom, že nejde iba o prekážky materiálne, ale aj komunikačné, sociálne, mentálne a ďalšie, ktoré bránia znevýhodneným občanom v plnom zapojení do života spoločnosti. A dotýka sa to nie iba osôb so zdravotným postihnutím, ale aj ďalších cieľových skupín občanov, medzi nimi čoraz rýchlejšie rastúcej kategórie seniorov.

Široký záber

Šírku záberu ukázali ostatné etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, najmä výsledy zatiaľ poslednej ukončenej, ôsmej v poradí.

Ocenená bola Banská Bystrica za architektonickú debarierizáciu a realizáciu projektov v rámci komunitnej sociálnej rehabilitácie, Stará Ľubovňa a Brezno tiež najmä za architektonickú debarierizáciu a spoluprácu so zástupcami zdravotne postihnutých osôb, Zvolen za medzinárodný projekt Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V 4, hlavnú cenu v tejto kategórii získalo mesto Trnava.

Debarierizácia priniesla ocenenie Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Žilinský kraj bol príkladom v športových, kultúrnych a ďalších aktivitách najmä pre seniorov a hlavná cena pre Bratislavský samosprávnemu kraju smerovala za vytvorenie vzorového Centra včasnej intervencie a komplex sociálnych služieb. Ako príkladný donor v týchto otázkach bola vyhodnotená Slovenská sporiteľňa.

Významne sa presadili médiá, RTVS najmä za ústretovosť k nepočujúcim a za svoje relácie televízny režisér Ladislav Munk, na poli kultúry napríklad Hrad a múzeum Stará Ľubovňa či Mestská knižnica Bratislava a tiež viacerí tvorcovia z kultúrnej sféry. Osobnosťou projektu sa právom stala jeho duša Mária Orgonášová, z ocenených už nie sú medzi nami Jozef Vachálek a Peter Kurhajec, navždy odišiel aj neúnavný organizátor Marian Minarovič…

Štafeta pokračuje

Všetci zostávajú pevne v pamäti a spomienkach, na základoch, čo vytvorili, môže štafeta pokračovať. Osemnásť rokov znamená symbolicky, že projekt naplnil vek dospelosti. A keďže pri jeho zrode bol mobilizujúci pochod Slovenskom, pri osemnástke posolstvo o krajine a spoločnosti, ktoré chcú odstraňovať bariéry, zavítalo do viacerých miest. V tomto roku aj vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne a Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis do všetkých krajov, kde sa uskutočnili konferencie či semináre s hlavnou témou spolupráce samospráv a občianskych organizácií pri vytváraní bezbariérového a inkluzívneho prostredia.

Na štyroch miestach sa okrem toho odohrali kultúrne programy, ktoré nadväzujú na tradíciu koncertov porozumenia. Ukazujú, že znevýhodnenie neznamená odsúdenie na pasivitu. Že napríklad seniori majú pozoruhodné folklórne hnutie, z ktorého sa viaceré súbory do týchto programov zapoja. Že prekážkou kultúrnej aktivity nemusí byť ani zdravotné postihnutie, ako už roky ukazuje bratislavské divadlo pantomímy DIKO, v ktorom účinkujú nepočujúci študenti. A vyjadrujú tiež myšlienky vzájomnej spolupráce, napríklad medzigeneračnej, keď popri senioroch vystupujú tiež súbory detí a mládeže.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}