Súťažné podmienky IX. etapy SBB

„SLOVENSKO BEZ BARIÉR“

S Ú Ť A Ž N É    P O D M I E N K Y

Na základe pozitívnej odozvy na súťaž územných samospráv v rámci projektu „Slovensko bez bariér“ v roku 1999 a v nasledujúcich rokoch zo strany miest a obcí Slovenska, ale aj zo strany občanov so zdravotným postihnutím, z iniciatívy Únie miest Slovenska, Správna rada súťaže „Slovensko bez bariér“ rozhodla o realizácii IX. etapy súťaže, ktorú počas Galavečera SBB, dňa 7. 12. 2015, slávnostne vyhlásil Peter Pellegrini, vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky a Digitálny líder SR.

IX. etapa súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér pre rok 2016 – 2018“

1. Podmienky účasti – sekretariát súťaže

Súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 – 2018“ je prístupná všetkým obciam, mestám a samosprávnym krajom v Slovenskej republike, donorom, médiám, kultúrnym a vzdelávacím zariadeniam, umelcom a umeleckým kolektívom, fyzickým a právnickým osobám bez obmedzenia, ale s podmienkou súhlasu s kritériami a zásadami súťaže. Všetci potenciálni účastníci sa musia elektronicky prihlásiť do súťaže na nižšie uvedené adresy.

2. Kategórie súťaže

A. Územná samospráva – obec, mesto, samosprávny kraj v Slovenskej republike
B. Ostatní – donor, médium, umelec alebo umelecký kolektív, kultúrne a vzdelávacie zariadenie, fyzická alebo právnická osoba – sídlo v SR nie je podmienkou

3. Podmienky súťaže

A. Do súťaže sa môže obec, mesto a samosprávny kraj prihlásiť iba elektronicky na adresu sekretariat@unia-miest.sk najneskôr do 15. októbra 2018 a súčasťou prihlášky musí byť popis konkrétnych bariérových problémov, ktoré chce samospráva sama, resp. za pomoci podnikateľov, občanov alebo iných subjektov odstrániť, resp. odstránila – Záväzná prihláška je v prílohe.
B. Donor, médium, umelec alebo umelecký kolektív, kultúrne alebo vzdelávacie zariadenie, fyzická alebo právnická osoba sa môžu do súťaže prihlásiť tiež iba elektronicky na adresu nemecekbagar@gmail.com najneskôr do 15. októbra 2018 – Záväzná prihláška je v prílohe.
C. Za účastníka súťaže sa považuje pri vyhodnotení mesto, mestská časť, obec, samosprávny kraj, ktoré/á/ý do 31. októbra 2018 pošle elektronicky na adresu sekretariat@unia-miest.sk popis a dokumentáciu aktivít, resp. projektu, ktoré/ý bol/i v zmysle prihlášky realizované/ý. Súčasťou popisu je aj fotodokumentácia stavu „problému“ pred riešením a po jeho odstránení, resp. dokumentované realizované aktivity, resp. artefakty a pod.
D. Za účastníka súťaže sa pri vyhodnotení považuje donor, médium, umelec alebo umelecký kolektív, kultúrne alebo vzdelávacie zariadenie, fyzická alebo právnická osoba ktorý/é do 31. októbra 2018 pošle avízo o úhrade podpory znevýhodneným občanom, resp. dokumentáciu o plnení príspevku alebo aktivite na adresu nemecekbagar@gmail.com.
E. Účastník súťaže v kategórii obec, mesto a samosprávny kraj musí umožniť organizátorom súťaže (na ich výzvu) kontrolu realizovaných prác alebo aktivít.
F. Za bariéry sa považujú všetky nielen fyzické prekážky, ktoré komplikujú osobám so zdravotným postihnutím či inak znevýhodneným občanom život. Je len vecou tvorivej iniciatívy, ktoré problémy, resp. bariéry sa rozhodnú zástupcovia samospráv odstrániť a donori, médiá alebo editori pomôcť prekonávať.
G. Predmetom súťaže (odstraňovanie bariér) môžu byť aj patenty, vynálezy a know-how, ktoré budú pomáhať pri odstraňovaní bariér, ale aj iné aktivity, ktoré budú sledovať hlavné ciele súťaže.
H. Výhercovia v kategórii obec, mesto a samosprávny kraj sa zaväzujú, že v prípade ak súčasťou ocenenia bude aj finančná odmena, použijú tieto prostriedky len na projekty zamerané na odstraňovanie bariér v meste (obci) alebo na území samosprávneho kraja.

4. Vyhodnotenie súťaže

Výsledky účastníkov súťaže bude vyhodnocovať komisia, zložená zo zástupcov usporiadateľov súťaže „Slovensko bez bariér“ a nezávislých odborníkov, ktorá vzhľadom na charakter a podmienky tej – ktorej obce, mesta a samosprávneho kraja, resp. média alebo privátnej právnickej / fyzickej osoby vyberie tie projekty, ktoré v rámci miestnych podmienok sa najviac pričinili o odstraňovanie architektonických i spoločenských bariér pre zdravotne postihnutých či inak znevýhodnených občanov .

Súčasťou ceny pre víťazné obce, mestá alebo samosprávne kraje môžu byť aj finančné odmeny, v súlade s vôľou prípadného donora, o výške ktorých bude usporiadateľ súťaže verejnosť informovať do 30. novembra 2018, podmienkou však je, že takto získané zdroje odmenené subjekty opätovne použijú len na ďalšie projekty zamerané na odstraňovanie architektonických alebo spoločenských bariér.

Účastník súťaže musí organizátorom súťaže Slovensko bez bariér na ich výzvu umožniť kontrolu realizovaných prác alebo aktivít, resp. spôsobu využitia finančných prostriedkov získaných ocenenými mestami, obcami a samosprávnymi krajmi na tieto projekty.

5. Usporiadateľ súťaže

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR)
Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, tel.: 02 / 52 444 119, E-mail: aozpooz@gmail.com

Občianske združenie BAGAR
Azalková 4, 821 01 Batislava, tel.: 0905 / 767 577, E-mail: nemecekbagar@gmail.com

Únia miest Slovenska (ÚMS)
Biela 6, 811 01 Bratislava, tel.: 0905 / 540 002; E-mail: sekretariat@unia.miest.sk

6. Odborný garant a spoluorganizátor súťaže

Odborným garantom je Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR (AOZPO SR)

7. Spolupracujúce subjekty

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Združenie kresťanských seniorov Slovenska

8. Partneri

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Občianske združenie GEMMA ´93

Za usporiadateľov súťaže:

Mgr. et. Mgr. Marek Machata
Prezident AOZPO SR

PhDr. Miloš Nemeček
Prezident OZ Bagar

JUDr. Milan Galanda
Generálny sekretár ÚMS

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}