Zraniteľní v digitálnom veku

Občianske združenie Bagar sa zameriava najmä na prácu so znevýhodnenými, zraniteľnými skupinami občanov. Najintenzívnejšie so seniormi a občanmi so zdravotným znevýhodnením, obom týmto cieľovým skupinám je venovaný tiež projekt Zraniteľní v digitálnom veku, realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd.

Za približne pätnásť rokov svojej činnosti sa OZ Bagar v duchu svojich stanov a zásad, medzi ktorými na poprednom mieste patria hodnoty vzájomného porozumenia, solidarity a spolupráce, venovala aj ďalším cieľovým skupinám. Napríklad rómskym komunitám a celkom konkrétnej a pomerne početnej komunite z Myjavy. Zorganizovali sme pre ich deti viacero letných táborov, zorganizovali nejedno vystúpenie súboru Khamoro, čo znamená Slniečko. Spolu sme si pripomínali pamiatku rómskeho holokaustu. Neobchádzame ani problematiku národnostných menšín a ich kultúrnych prejavov, spolupráce národnostných a etnických menším navzájom aj s majoritou. Ale v popredí pozornosti OZ Bagar zostávajú seniori a občania so zdravotným znevýhodnením.

Súvislosti starnutia populácie

Prejavuje sa to veľmi výrazne v dvoch dlhodobých projektoch. Slovensko bez bariér je nepochybne jedným z najstarších a najznámejších vôbec, má práve dvadsať rokov. Za ten čas nielen rozvíjal svoju pôvodnú myšlienku, odstraňovať materiálne bariéry, ktoré bránia zdravotne postihnutým v plnohodnotnom živote, ale súčasne ju rozšíril na všetky znevýhodnené skupiny a akékoľvek formy bariér, brániace dôstojnému uplatneniu v spoločnosti. Projekt Senior Friendly vstúpi zakrátko do piateho ročníka a reaguje predovšetkým na mimoriadne dôležitý fenomén starnutia populácie a význam medzigeneračnej spolupráce. Okrem toho OZ Bagar každoročne realizuje viacero ďalších krátkodobých projektov a aktivít.

Projekt Zraniteľní v digitálnom veku reaguje predovšetkým na dva zásadné megatrendy súčasnosti a budúcnosti – už spomínané starnutie populácie a razantný vplyv nových technológií. Týka sa to celej spoločnosti, oboch cieľových skupín však v špecifických podobách. Dodajme, že aj z kvantitatívneho hľadiska sú to pre celú spoločnosť kľúčové výzvy. Veď seniorov je už dnes výrazne viac než milión a ich podiel prudko rastie, počet osôb so zdravotným znevýhodnením sa pohybuje okolo pol milióna. Hovoríme teda o minimálne tretine občanov tejto krajiny.

Ide však aj o kvalitatívny rozmer. Starnutie populácie, demografické zmeny si vyžadujú nové prístupy k dôchodkovému systému, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a vôbec celkovému nastaveniu a mentalite spoločnosti. Je potešiteľné, že priemerný vek u nás pomerne rýchlo rastie. Oveľa menej môžeme byť spokojní s tým, že patríme na chvost Európy v zdravotnom stave staršej generácie. A starnutie populácie prináša najmä prudký nárast neurodegenertívnych chorôb, demencie, Alzheimera, Parkinsona. To si vyžiada veľké zmeny v starostlivosti o seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením a komplexné prepojenie zdravotníctva a sociálnych služieb.

V mnohom nám môžu pomôcť nové technológie, tie však majú aj svoju odvrátenú tvár. Naše ankety, ktoré sa až pozoruhodne presne zhodujú s prieskumom Asociácie IT spoločností Slovenska, hovoria, že približne polovica seniorov nepracuje s modernými informačnými a komunikačnými technológiami. Tie sú čoraz viac prítomné v našom živote – nesmieme však dopustiť, aby vznikali nové bariéry, ktoré znemožnia nemalej časti seniorov, zdravotne postihnutých občanov a ďalším príslušníkom znevýhodnených skupín plnohodnotné zapájanie do života spoločnosti. Aj tomu sa venuje projekt Zraniteľní v digitálnom veku.

Po celom Slovensku

Po dôkladnej príprave sme ho rozbehli júnovou otváracou konferenciou, ktorá svojim obsahom aj zložením predoslala podobu ďalšieho pokračovania aktivít projektu. Spojila kľúčových aktérov tejto problematiky: štát, reprezentovaný najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávy na regionálnej aj miestnej rovine, organizácie seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, poskytovateľov sociálnych služieb. Najmä tieto zložky majú rozhodujúci vplyv na to, ako členovia týchto cieľových skupín žijú dnes a ako sa bude uberať ďalší vývoj.

Hoci regionálne rozdiely sú nezanedbateľné a ak zoberieme povedzme Bratislavu a Prešovský kraj, štatistiky hovoria priam o dvoch krajných bodoch, väčšina problémov, skúseností a oprávnených požiadaviek je v podstate zhodná. Aj pri rešpektovaní reálnych možností je skutočnosťou, že podmienky pre život seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením sa síce zlepšili a zlepšujú, v mnohom však nespĺňajú očakávania. Zdokumentovali sme aj štatisticky z rešpektovaných medzinárodných zdrojov, že v prepočte na percento hrubého domáceho produktu vo výdavkoch na sociálnu oblasť zaostávame nielen za vyspelými európskymi krajinami, ale tiež za ostatnými členmi V4.

Nejde iba o kvantitívne ukazovatele, ale často aj o systémové nedostatky. V dôchodkovom zabezpečení sa pozitívne opatrenia dostávajú do konfrontácie s populistickými krokmi. V sociálnych službách pokračuje nerovnosť medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi a hoci sa deklaruje priorita opatrovania v domácom či komunitnom prostredí, skutočnosť je doslova opačná. O nedostatkoch v zdravotníctve by sa dalo hovoriť veľmi veľa a stále s nedarí nájsť model dlhodobej starostlivosti, ktorý by spojil potreby zdravotnej aj sociálnej opatery. Tieto a ďalšie výhrady zaznievajú pri aktivitách projektu po celom Slovensku.

Samozrejme sme neobišli špecifiká digitálneho veku, rub aj líc nových technológií. Veľmi konkrétne sa zaoberáme rozvojom vzdelávania v digitálnych zručnostiach a pre nemalú skupinu najmä seniorov, ktorí z rôznych dôvodov nepracujú a zrejme ani nebudú využívať informačné a komunikačné technológie, sa do strategických dokumentov podarilo presadiť myšlienku vytvárania “centier prvej digitálnej pomoci”. Súčasne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú zvýšením bezpečnosti pre seniorov či pomôckami a zariadeniami pre osoby so zdravotným postihnutím, ukázali pozitívne možnosti technologického napredovania.

Pri všetkom, čomu sa venuje projekt Zraniteľní v digitálnom veku, je mimoriadne dôležitá občianska participácia a aktivity organizácií, zastupujúcich seniorov a osôb so zdravotným znevýhodnením. Jednoznačne zaznieva, že je veľmi dôležité, aby táto časť tretieho sektora rozširovala svoju členskú základňu aj organizačné a odborné kapacity, intenzívnejšie spolupracovala a aby bolo výraznejšie počuť jej hlas na prospech nielen týchto významných a početných skupín občanov, ale celej spoločnosti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Občianske združenie Bagar.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}