Výzva k účasti na VIII. etape súťaže

„Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“

Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SR

Vážený pán prezident Únie miest Slovenska, pán primátor mesta Bratislavy
vážené panie primátorky, vážení páni primátori,
panie starostky a páni starostovia,

veľmi pekne ďakujem za možnosť podporiť ešte raz výzvu, ktorú sme vyhlásili už minulý rok pri takejto príležitosti a je to výzva zapojiť sa do súťaže “Samospráva a Slovensko bez bariér“.

Rada by som veľmi stručne poukázala na to, že keď hovoríme o bariérach, tak nemyslíme len fyzické a architektonické bariéry, ale aj informačné a komunikačné bariéry, takisto aj bariéry, ktoré bránia občanom, aby sa so zdravotným postihnutím dostali k primeranému zamestnaniu, deťom, aby sa dostali medzi ostatné bežné deti do bežných škôl. Sú to bariéry, s ktorými sa niekedy stretávajú aj pri komunikácii, trebárs s médiami, že nie vždy sú ochotné akceptovať príspevky aj občanom so zdravotným postihnutím.

No a nezanedbateľné sú aj bariéry, ktoré prekonávajú občania, ktorí sa už stali odkázaní na pomoc druhej osoby, to sme tu aj dnes počuli v niektorých príspevkoch, že mestá a obce sa boria s problémami pri opatrovaní, zabezpečovaní opatrovania týchto ľudí, či už v inštitúciách alebo doma. Samozrejme, že prednosť majú domáce opatrovateľské služby a ja by som si tu dovolila poznamenať, že aby mestá mohli disponovať dostatočným počtom opatrovateliek pre domácu opatrovateľskú starostlivosť, bolo by na mieste, keby sa prípadne do tejto súťaže zaradila aj úhrada alebo príspevky na absolvovanie kurzov opatrovateliek, ktoré stoja 200 až 300 Eur a niektoré si ich nevedia zaplatiť. Sú to nezamestnané matky na rodičovskom príspevku a podobne. Keby im mestá zaplatili tieto kurzy, perspektívne by sa fakticky mohli na nich obrátiť, aby zabezpečovali túto službu na úrovni mesta, resp. mestského regiónu, t.j. s tou podmienkou, aby bola záruka, povedzme aj istá finančná záruka zo strany absolventiek pre mesto, aby zostali doma a neodišli potom do zahraničia poskytovať túto službu.

Už len niekoľko organizačných pripomienok – Slávnostné vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií tejto súťaže by sa malo uskutočniť pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím v týchto priestoroch – pán primátor už myslím dal k tomu súhlas, že by sa Galavečer mohol uskutočniť 7.12. tohto roku v Zrkadlovej sieni a priľahlých priestoroch Primaciálneho paláca.

Ale k tomu je ešte potrebné, aby tí, ktorí sa do súťaže ešte neprihlásili v rámci tejto VIII. etapy, aby poslali včas prihlášku do 30.9. tohto roku. Ako som už spomenula, škála tých možností, priestorovej, architektonickej, urbanistickej, sociálnej, mediálnej i spoločenskej debarierizácie je veľmi široká.

Následne je potrebné do 31.10.2015 poslať aj dokumentáciu vašich projektov, aby sme ich mohli potom s odbornou nezávislou porotou vyhodnotiť a tých víťazov na Galavečeri, ako je mnohým z vás už známe, slávnostne vyhlásiť – udeliť konkrétne ceny v jednotlivých kategóriách.

Pokiaľ by sa nám podarilo osloviť sponzorov v tom zmysle, že by tie sponzorské príspevky mohli byť použité aj na odmenu víťazným územným samosprávam, boli by sme veľmi radi – samozrejme s podmienkou, ako je to v pravidlách súťaže uvedené s tým, že sa tie prostriedky znovu použijú len na odstránenie bariér v ďalšej etape.

Posledná pripomienka – ešte v marci 2010 bol ratifikovaný v Národnej rade SR veľmi významný dokument OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý má právny charakter a má prednosť pred národnou legislatívou. Plnenie Dohovoru sa už teraz monitoruje, ako sa plnia požiadavky vyplývajúce z tohto záväzku Slovenskej republiky. V rámci Dohovoru je významnou požiadavkou aj debarierizácia, čiže my spoločne prispievame aj k implementácii tohto dokumentu u nás doma, na Slovensku.

Ďalšia myšlienka, ktorá tu dnes už tiež opakovane odznela – na budúci rok bude Slovensko európskou predsedníckou krajinou EÚ a keď k nám prídu zo zahraničia a budú vidieť a musieť konštatovať koľko ešte tých architektonických a urbanistických bariér u nás pretrváva, počnúc Hlavnou stanicou, ale aj v iných verejných priestoroch, tak to bude veľmi zlou vizitkou pre naše hlavné mesto, pre našu krajinu. Na západe, v krajinách, ktoré som navštívila, už tento problém nepoznajú – je úplnou samozrejmosťou, že všetky stavby musia byť bezbariérové a ak nie je dodržaná bezbariérovosť realizovaného projektu, stavba nemôže byť skolaudovaná, resp. je skolaudovaná až po uplatnení dôslednej debarierizácie.

Ja vám veľmi pekne ďakujem, ale hlavne Únii miest Slovenska, za to, že už osem etáp tejto súťaže sme mohli vyhlásiť a menovite ďakujem pánovi generálnemu sekretárovi, Mariánovi Minarovičovi, ktorý je aj členom a musím konštatovať aktívnym členom Správnej rady Slovenska bez bariér.

Ešte jedno som skoro zabudla – prosím vás, opravte si vo vašich materiáloch webovú stránku. Na webovej stránke, ktorá je tam uvedená „aozpo.sk“ nenájdete nič, len Majcichov, lebo táto doména sa stratila v minulých rokoch. Ja som to nedávno zistila a okamžite sme uskutočnili opatrenia tak, aby sme spustili novú web stránku, na ktorej sa dopracujete aj k histórii asociácie. Ale táto stránka je „aozpooz.sk“ – treba tam dopísať to „oz“ a potom sa dostanete aj k predchádzajúcim súťažiam, ich výsledkom a k práci asociácie.

Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vašu účasť v súťaži.
Do videnia v decembri na Galavečeri Samospráva a Slovensko bez bariér.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.slovenskobezbarier.sk/wp-content/uploads/2018/07/wp17fa27d5_05_1a1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}