Samospráva a Slovensko bez bariér

Slovensko bez bariér bude mať osemnásť

Na budúci rok to bude už osemnásť rokov, čo sa pochodom po Slovensku začal projekt Slovensko bez bariér. Jedným z jeho hmatateľných výsledkov sa stala súťaž Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorého prvá etapa vyvrcholia v roku 2001 vyhlásením výsledkov.

Teraz prebieha už deviata etapa, vyhlásená v decembri 2015, ktorá vyvrcholí koncom roku 2017. Na sneme Únie miest Slovenska, jedného z hlavných organizátorov projektu a súťaže, vystúpila Mária Orgonášová, čestná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, s nasledovnou výzvou:

NAJNOVŠIE SPRÁVY

Výzva na XXVII Sneme ÚMS, jún 2016

Vážený pán primátor a predseda ÚMS, vážené predsedníctvo Snemu ÚMS, na slávnostnom gala večeri v decembri 2015, po vyhlásení výsledkov VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ a odovzdaní ocenení, vtedajší predseda NR SR Peter Pellegrini vyhlásil IX. etapu tejto súťaže na roky 2016 – 2017.

Dovoľte mi, prosím, pripomenúť túto súťaž a požiadať Vás, ako účastníkov XXVII. Snemu ÚMS, o prijatie spoločného vyhlásenia – výzvy k účasti na súťaži pre mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj pre ďalších potenciálnych účastníkov – vydavateľov, umelcov, projektantov, predstaviteľov cirkví a cirkevných spoločností, zástupcov sociálnych, zdravotných, kultúrnych a spoločenských zariadení, charitatívnych organizácií, finančných ústavov, nadácií, formálnych i neformálnych občianskych združení i aktívnych jednotlivcov, aby sa zapojili so svojimi projektmi, resp. aktivitami do IX. etapy súťaže s cieľom, vytvárať optimálne prostredie pre plnú integráciu zdravotne postihnutých osôb, seniorov, či iných marginalizovaných skupín občanov do spoločnosti.

Blížiacich sa osemnásť rokov, vek dospelosti projektu Slovensko bez bariér, je aj príležitosť na bilancovanie. Najmä zásluhou Márie Orgonášovej môžeme teraz predložiť prehľad ocenených v doterajšej histórii súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér, ktorá sa výrazne rozrastala nielen počtom, ale aj šírkou záberu. Ocenených bolo spolu viac než 160 subjektov, reálny dopad projektu a súťaže však ťažko vyčísliť a doceniť. Veríme, že Slovensko bez bariér sa bude ďalej rozvíjať.

Správna rada projektu Slovensko bez bariér

PREHĽAD VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ SBB (2001 – 2015)

I. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“ 2001, (9 súťažiacich)eľ

HLAVNÁ CENA – BRATISLAVA • Projekt: čiastočná debarierizáciu novej radnice • Projekt: zriedenie špeciálnej linky MHD pre osoby na vozíčkoch • Projekt: tri bezbariérové byty pre TŤP • Projekt: možnosti parkovania v centre – autá s osobitným označením

PRVÁ CENA – RIMAVSKÁ SOBOTA • Projekt: bezbariérový vchod do budovy MÚ • Projekt: debarierizácia Hlavného námestia prechodov • Projekt: poskytnutie financií na úpravu vchodu do Osobitnej školy

DRUHÁ CENA – SPIŠSKÁ NOVÁ VES Projekt: debarierizáciu prechodov a komunikácií v meste

TRETIA CENA Mesto: KEŽMAROK • Projekt: Úprava prechodov a komunikácií v meste

ČESTNÉ UZNANIE – Obec: Cígeľ *Projekt: bezbariérová úprava vstupu do kostola • Projekt: bezbariérová úprava pred domom smútku • Projekt: úprava chodníkov na cintoríne

Košice – Ťahanovce Projekt: bezbariérová úprava Pavilónu obchodov • Projekt: presťahovanie MÚ do bezbariérových priestorov • Projekt: bezbariérové prepojenie Pavilónu s pasážou občianskej vybavenosti

Kolárovo Projekt: odstránenie bariér MÚ, MKS, ZS a Slovenskej sporiteľni

Levice Projekt: debarierizáciu prechodov a komunikácií • Projekt: debarierizáciu objektov občianskej vybavenosti • Projekt: výzvy primátora podnikateľom na angažovanosť v debarierizáciu

Trenčín Projekt: príprava bezbariérového podchodu pre peších • Projekt: bezbariérový prístup do domu štátnej správy


II. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“, 2002 – 2003 (20 súťažiacich)

HLAVNÁ CENA – LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ * Projekt: označenie parkovacích miest pre autá ZŤP • Projekt: bezbariérový vstup do budov pri pešej zóne • Projekt: bezbariérové priestory pre Klub zdravotne postihnutých • Projekt: debarierizácia Hlavnej pošty • Projekt: debarierizácia špeciálnej ZŠ Kuzmányho

Cena bez určenia poradia 1. až 5. miesto – Bratislava – Nové mesto • Projekt: Dom kultúry Kramáre – bezbariérový prístup

Martin Projekt: bezbariérový vstup do polikliniky sídliska Košúty • Projekt: bezbariérový vstup do veľkej zasadačky MsÚ • Projekt: bezbariérový chodník do OD BigBilla • Projekt: bezbariérové WC v pešej zóne

Spišská Nová Ves – Projekt: rekonštrukcia 82 bytov na bezbariérové • Projekt: rekonštrukcia časti historického námestia

Trnava – Projekt: rekonštrukcia MK Clementisova • Projekt: rekonštrukcia MK Tulipánova • Projekt: debarierizácia prístupu do kostola sv. Jakuba • Projekt: debarierizácia kostola Božského srdca • Projekt: bezbariérové WC v administratívnej budove

Michalovce – Projekt: obnova centrálnej mestskej zóny

ČESTNÉ UZNANIE – Humenné *Projekt: bezbariérová úprava vstupu a parkoviska – Hypernova • Projekt: bezbariérový byt v penzióne na ul . SNP • Projekt: úprava vstupu do UNI-banky • Projekt: úprava vstupu do OD Laborec a Istrobanky • Projekt: bezbariérový vstup do budovy Národnej banky

Nitra – Projekt: podpora integračného procesu sluchovo postihnutých občanov

Beluša – Projekt: vybudovanie výťahu na Obvodnom zdravotnom stredisku

DIPLOMY – Mesto: Banská Bystrica: Projekt: bezbariérový prístup do objektov Domu opatrovateľskej služby •Mesto: Bardejov: Projekt: bezbariérové byty na sídlisku Vinbarg Projekt: úprava komunikácií pre bezbariérové prechody •Mesto: Bratislava – Hlavné mesto: Projekt: sociálna pomoc starým ľuďom so psychickými poruchami Projekt: výstavba troch sociálnych bytov •Mesto: Detva: Projekt: rekonštrukcia budov na Štúrovej ulici na sociálne a bezbariérové byty •Mesto: Košice – Ťahanovce: Projekt: úprava chodníkov na bezbariérové Mesto: Moldava nad Bodvou: Projekt: bezbariérový vstup do hotela Spoločenský dom *Projekt: bezbariérové hygienické zariadenie v hoteli Spoločenský dom •Mesto: Partizánske: Projekt: bezbariérový vstup do budovy MsÚ •Mesto: Piešťany: *Projekt: sprevádzkovanie a príspevok na bezbariérovú autobusovú linku Projekt: bezbariérové úpravy chodníkov a križovatiek Projekt: bezbariérový vstup do budovy MsÚ Projekt: prevádzka integrovaného klubu dôchodcov Projekt: bezbariérové WC Mesto: Rimavská Sobota: Projekt: prestavba časti administratívnej budovy na bezbariérovú Projekt: oplotenie areálu bytovky ŤPO a parkové úpravy •Mesto: Stará Turá: Projekt: bezbariérové nájomné byty •Mesto: Svit: Projekt: debarierizácia zariadenia opatrovateľskej starostlivosti Projekt: bezbariérové komunikácie •Mesto: Vígľaš – Pstruša: Projekt: bezbariérová cesta ku chránenému bývaniu a chránenej dielni Projekt: terasa pre hry imobilných detí – MŠ Centrum


III. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“, 2004 (20 súťažiacich)

Kategória obce a mestá:

HlAVNÁ CENA: – mesto Malacky

Mimoriadna cena: – Hlavné mesto SR Bratislava

Cena bez určenia poradia: – mesto Pezinok – mesto Hlohovec – mesto Prešov – mesto Nitra Čestné uznanie: – mesto Handlová – mesto Zvolen – mesto Martin – mesto Gbely – mesto Levice

Diplom za účasť v súťaži: – mesto Humenné – mesto Liptovský Mikuláš – mesto Partizánske – mesto Rožňava – mesto Zlaté Moravce

Kategória médiá:

Cena bez určenia poradia: – OZ eSlovensko – za projekt „BlindFriendly.sk“ – STV 2 – za reláciu „Cesty nádeje“ – Sro – PhDr. Viera Horáková za pravidelnú rubriku „Žime spolu bez bariér“ – mesto Nová Dubnica – za najlepšiu bezbariérovú webovú strán


IV. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“ 2005 – 2006; (26 súťažiacich)

Kategória obce a mestá:

HLAVNÁ CENA: – mesto Martin

Mimoriadna cena: – Hlavné mesto SR Bratislava

Cena bez určenia poradia: – mesto Veľký Krtíš – mesto Trenčín – mesto Prešov

Čestné uznanie: – mesto Pezinok – mesto Liptovský Mikuláš – mesto Nitra – mesto Partizánske – mesto Levice – Žilinský samosprávny kraj

Diplom za účasť v súťaži: – mesto Gbely – mesto Hlohovec – mesto Humenné – mesto Malacky – mesto Piešťany – mesto Vráble – mesto Vrútky – mesto Zvolen – mesto Zlaté Moravce – mesto Žiar nad Hronom – obec Semerovo – obec Žikava – mestská časť Bratislava Staré Mesto

Cena bez určenia poradia: – STV 2 – za umelecký dokument Ladislava Munka „Vypnutý svet Štefana Kazimíra“

Čestné uznanie: – za relácie STV 2 „Cesty nádeje“ a „Família“


V. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“, 2007 (20 súťažiacich)

Kategória obce a mestá:

HLAVNÁ CENA: – mesto Prešov

Cena bez určenia poradia: – mesto Nitra – obec Moravany nad Váhom – mesto Vrútky Čestné uznanie: – mesto Partizánske – mesto Spišská Nová Ves – mesto Malacky – mesto Nemšová

Diplom za účasť v súťaži: – mesto Stará Turá – mesto Brezová pod Bradlom – mesto Banská Bystrica – mesto Skalica – mesto Trnava – mesto Zlaté Moravce – mesto Veľký Meder

Kategória VÚC:

Cena: – Košický samosprávny kraj

Čestné uznanie: – Žilinský samosprávny kraj

Kategória médiá:

Cena: – STV – za relácie „Televízny klub nepočujúcich“, „Cesty nádeje“ a „Família“

Mimoriadna cena: – Jozef Urblík – za pätnásťročný cyklus „Televízny klub nepočujúcich“ Čestné uznanie: – TV mestskej časti Bratislava – Ružinov – za cyklus dokumentárnych filmov „Nevidené príbehy“ režiséra Ladislava Munka


VI. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“, 2008 – 2009 (24 súťažiacich)

Kategória obce a mestá:

HLAVNÁ CENA: – obci Moravany nad Váhom

Cena bez určenia poradia: – hlavnému mestu Bratislava – mestu Bardejov – mestu Nitra – mestu Partizánske

Čestné uznanie: – mestu Malacky – mestu Pezinok

Diplom za účasť v súťaži: – mestu Brezová pod Bradlom – mestu Humenné – mestu Leopoldov – mestu Martin – mestu Nemšová – mestu Piešťany – mestu Stará Turá – mestu Spišská Nová Ves – mestu Trnava – mestu Trstená – mestu Zvolen – obci Topoľníky – obci Turie

Kategória VÚC:

Cena bez určenia poradia: – Žilinský samosprávny kraj

Kategória médiá:

Čestné uznanie: – TV mestskej časti Bratislava – Ružinov za filmový dokument „Najlepší muž“ režiséra Ladislava Munka – Slovenskému filmovému ústavu a Petit Press za odstránenie bariéry pre nevidiacich a nepočujúcich v rámci DVD edície „Slovenský film 60. rokov I. a II.“ – Ľubošovi Šteckovi za cyklus štyroch filmových dokumentov „Prekážková dráha“, „Cesta z tieňa“, „Dotyky svetla“ a „Cesty porozumenia


VII. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“ , 2010 – 2013 (klategória A – 17 súťažiacich, Kategórie B – 15 ocenených )

A – kategória „Mestá a obce“:

HLAVNÁ CENA: Hlavné mesto SR Bratislava

Cena bez určenia poradia: Mesto Banská Bystrica, Mesto Trnava, Mesto Prešov, Mesto Rajecké Teplice

Čestné uznanie: Mesto Bardejov

Diplomy za projekty prihlásené do súťaže a kontinuálnu priestorovú a spoločenskú debarierizáciu: Mestská časť BA Ružinov, Mesto Hnúšťa, Mesto Holíč, Mesto Humenné Mestská časť Košice Juh, Mesto Kysucké Nové Mesto, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Piešťany

Kategória „VÚC“:

Hlavná cena: Žilinský samosprávny kraj

Cena bez určenia poradia: Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj

B – kategórie – špeciálne ceny:

Kategória „Médiá:

Cena za spravodajstvo, Televízny klub pre nepočujúcich a relácie so skrytými alebo otvorenými titulkami: RTVS – STV 2

Čestné uznanie za DVD pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím: Slovenský filmový ústav

Kategória „Bezbariérový internet:

Cena za bezbariérový internet: Prešovský samosprávny kraj

Čestné uznanie za bezbariérový internet: Mesto Čadca, Mesto Nová Dubnica,

Kategória „Intermediálne projekty“:

Cena za projekt a seriál rozprávok „Ovce.sk“ s audiokomentárom pre nevidiace osoby a tlmočením v posunkovej reči pre osoby s poruchou sluchu: eSlovensko

Kategória „Donori“:

Hlavná cena za trvalú podporu jednotlivcom, jednotlivým skupinám, a zariadeniam pre ZPO a projektov prevencie, liečby a rehabilitácie osôb s nádorovým ochorením a zariadení pre opustené deti a sociálne odkázaných: Prvá stavebná sporiteľňa

Cena za trvalú podporu sociálne znevýhodnených, zdravotne postihnutých osôb a projekt „Vianoce v lete“, ktorý umožnil prezentáciu dobrovoľníkov a charitatívnych NO: Nadácia TA3 Peter Káčer,

Čestné uznanie za príspevok 30.000,- €, z ktorého Správna rada účtu SBB prispela 67 ZŤP osobám na debarierizáciu bytu, domu a kompenzačných pomôcok: VÚB

Kategória „Umelecké projekty“:

Cena za projekt „Deň krivých zrkadiel“ v hl. m. SR Bratislave a v ďalších 11 slovenských mestách: ZPMP v SR

Cena za výstavu viacerých cyklov umeleckých a literárnych diel Márie Evy Trajterovej „Svetlo v tme“: River Gallery

Kategória „Prezentácia kultúrneho dedičstva“:

Cena za sprístupnenie skanzenu a hradu v Starej Ľubovni pre nevidiace a nepočujúce osoby: Ľubovnianske múzeum

Kategória „Osobnosť roka“: Cena za výnimočnú dlhoročnú tvorbu v oblasti výtvarného umenia a literatúry pre nevidiace osoby: Eva Mária Trajterová

Kategória „Za aktívnu integráciu zdravotne postihnutých osôb“:

Čestné uznanie za komunitnú solidaritu vedenia a súboru Činohry SND: Činohra SND Kategória „Mimoriadna cena osobnosť projektu“: Mimoriadna cena za dlhoročnú osobnú angažovanosť v programe integrácie zdravotne postihnutých a sociálne vylúčených osôb a ďalších marginalizovaných komunít: Stanislav Dančiak


VIII. etapa súťaže: „Samospráva a Slovensko bez bariér“, 2013 – 2015, (Kategória A – 14 ocenených; Kategória B – 16 ocenených)

Sekcia A

Kategória „MESTÁ A OBCE“ –

DIPLOMY mestu Holíč, mestu Levice, mestu Žilina, mestu Trstená, mestská časť Bratislava Ružinov, mestská časť Košice Ťahanovce,

ČESTNÉ UZNANIE mestu Banská Bystrica – udelené za úspešnú architektonickú debarierizáciu a realizáciu projektov v rámci komunitnej sociálnej rehabilitácie, ako aj aktívneho zapájania zdravotne postihnutých osôb do kultúrnych a spoločenských aktivít. mestu Stará Ľubovňa – udelené za úspešnú spoluprácu so zástupcami zdravotne postihnutých osôb pri realizácii debarierizácie verejných priestorov a najmä pri tvorbe programov a projektov pre osoby so sluchovým postihnutím, mestu Brezno – udelené za úspešnú architektonickú debarierizáciu a veľmi dobrú spoluprácu so združeniami ťažko zdravotne postihnutých osôb, najmä už dnes veľmi obľúbených spoločných podujatí so symbolickým názvom „Podajme si ruky“.

CENA bez určenia poradia mestu Zvolen – udelená za prípravu a realizáciu vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou „Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4“ v spolupráci s univerzitnými vzdelávacími inštitúciami, organizáciami so zameraním na telesne postihnutých – so Slovenským zväzom telesne postihnutých, Národným rehabilitačným centrom Kováčová, s následným priemetom do programu priestorovej i spoločenskej debarierizácie pre zdravotne postihnutých v meste Zvolen. – HLAVNÁ CENA mestu Trnava – udelená za rozsiahle kvalitné a najmä komplexné a dôsledné debarierizačné úpravy verejných priestorov – námestí, chodníkov, priechodov na križovatkách, ale aj za interaktívne mapy a realizáciu debarierizáciu areálov športovísk a kultúrnych a spoločenských zariadení, vrátane koncepčne realizovanej výsadby a údržby verejnej zelene i jednotlivých prvkov modrej infraštruktúry.

Kategória „VÚC“

ČESTNÉ UZNANIE – Žilinskému samosprávnemu kraju – udelené za trvalú a systémovú podporu športových, kultúrnych a rôznych spoločenských podujatí pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, za trvalú podporu rozvoja sociálnych služieb, zriadenie multisenzorickej a relaxačnej miestnosti „Snoezelen“ a za spoluprácu s MVO SOCIA pri zakladaní Centra včasnej intervencie pre pomoc rodičom so zdravotne postihnutým dieťaťom. CENA bez určenia poradia – Nitrianskemu samosprávnemu kraju – udelená za úpravu a debarierizáciu verejných externých priestranstiev, nadväzujúcich na debariérizované línie a zóny okolitých miest a obcí, napr. za znovuvybudovanie nefunkčného bezbariérového nájazdu pre ľudí ťažko chodiacich a ľudí pripútaných na invalidný vozík, integráciu prijímateľov sociálnych služieb za pomoci informačno-komunikačných technológií a vybudovanie exteriérovej, bezbariérovej oddychovej zóny.

HLAVNÁ CENA – Bratislavskému samosprávnemu kraju – udelená za vytvorenie vzorového Centra včasnej intervencie v spolupráci s MVO SOCIA pre efektívnu podporu rodín so zdravotne postihnutým dieťaťom a celého radu inštitúcií sociálnych služieb aj so zásadnou architektonickou a priestorovou debarierizáciu, napr. v súčasnosti bol debarierizovaný prístup ku Krízovému centru pre ženy, ktoré bolo vybudované v predchádzajúcom období.

Sekcia B v kategórii „DONORI, MÉDIÁ A INTERMEDIÁLNE PROJEKTY“ ČESTNÉ UZNANIE – Prvá stavebná sporiteľňa – udelené za trvalú a systémovú podporu jednotlivcom, jednotlivým skupinám, a zariadeniam pre zdravotne postihnuté osoby a projektov prevencie, liečby a rehabilitácie osôb s nádorovým ochorením a zariadení pre opustené deti a sociálne odkázaných a grantový program zameraný na podporu revitalizácie verejných priestranstiev a najmä vnútro-blokových priestorov s aplikáciou kritéria dôslednej debarierizácie. Ladislavovi Munkovi, režisérovi, scenáristovi a dramaturgovi bolo udelené za prípravu a realizáciu televíznych relácií „Cesta“. mestu Nitra – udelené za najlepšiu bezbariérovú webstránku samospráv v roku 2015.

CENA bez určenia poradia o.z. e-Slovensko, projekt „Rytmus: Sídliskový sen“, vydaný na DVD nosiči, opatrenom viacjazykovými audiokomentármi.

HLAVNÁ CENA – Rozhlasu a televízii Slovenska – udelená za spravodajské relácie a Televízny klub pre nepočujúcich a celé spektrum relácií STV s audiokomentárom a so skrytými alebo otvorenými titulkami.

Sekcia B v kategórii „UMELECKÉ PROJEKTY, PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KULTÚRNE INŠTITÚCIE A VZDEL. AKTIVITY“

ČESTNÉ UZNANIE – Eve Márii Trajterovej, výtvarníčke a poetke bolo udelené za projekt „Night Gallery pre nevidiacich“, ktorý realizovala v spoluautorstve so synom Jakubom Trajterom. Múzeu a Hradu v Starej Ľubovni – udelené za dôslednú realizáciu debarierizácie – sprístupnenie expozície ľudovej architektúry a areálu hradu Stará Ľubovňa pre nevidiace a nepočujúce osoby. Nadácii Pontis – udelené za projekt Nadácie Pontis – Nadačného fondu Telekom „Mobilný pedagóg“. Materskej škole pre autistické deti v Šali – udelené za projekt Materskej školy pre autistické deti v meste Šaľa.

CENA – Mestskej knižnici v Bratislave – udelená za projekt Mestskej knižnice v Bratislave „Čítajme spolu“.

V kategórii „MIMORIADNA CENA“

ČESTNÉ UZNANIE – Danielovi Brezinovi – udelené za spoluautorstvo a dlhoročnú aktívnu účasť v Správnej rade „Slovensko bez bariér“ Matejovi Landlovi – udelené za spoluautorstvo a dlhoročnú aktívnu účasť v Správnej rade „Slovensko bez bariér“ Jaroslavovi Pilátovi -udelené za spoluautorstvo a dlhoročnú aktívnu účasť v Správnej rade „Slovensko bez bariér“ – CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU IN MEMORIAM – Jozefovi Vachálkovi, ocenenie prevzala Eva Vachálková manželka zosnulého výtvarníka a dlhoročného člena Správnej rady SBB – za aktívnu a obetavú účasť na projekte Samospráva a Slovensko bez bariér a trvalú nezištnú podporu vo forme umeleckých diel sklenených plastík pre držiteľov najvýznamnejších ocenení.

CENA OSOBNOSŤ ROKA – Petrovi Kurhajcovi – udelená za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby.

HLAVNÁ CENA OSOBNOSŤ PROJEKTU – Márii Orgonášovej za mimoriadne aktivity v oblasti charity a pomoci pre ZŤP osoby, za dlhoročnú angažovanosť v oblasti architektonickej, urbanistickej i spoločenskej debarierizácie a dlhoročné vedenie Asociácie organizácií zdravotne postihnutých osôb na Slovensku (AOZPO SR) a iniciatívu projektu „Slovensko bez bariér“a trvalú angažovanosť v Správnej rade účtu Samospráva a Slovensko bez bariér.

VIII. ETAPA SÚŤAŽE SAMOSPRÁVA
A SLOVENSKO BEZ BARIÉR 2014-2015

Dňa 13.6.2014 na XXIV. sneme Únie miest Slovenska za účasti zástupcov členských a spolupracujúcich miest, vrcholových predstaviteľov štátnej správy a tretieho sektora i významných zástupcov odbornej, akademickej i privátnej sféry, pani MUDr. Mária Orgonášová slávnostne vyhlásila VIII. etapu súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“.

Účastníci snemu prijali spoločné vyhlásenie – výzvu pre mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj ďalších potenciálnych účastníkov, vydavateľov, umelcov, projektantov, predstaviteľov cirkví a cirkevných spoločností, zástupcov sociálnych, zdravotných, kultúrnych a spoločenských zariadení, charitatívnych organizácií, finančných ústavov, nadácií, formálnych i neformálnych občianskych združení i aktívnych jednotlivcov, aby sa zapojili so svojimi projektmi, resp. aktivitami s cieľom maximálne možnej integrácie zdravotne postihnutých osôb, seniorov, či iných marginalizovaných skupín spoločnosti.

Projekt od roku 1999 spoločne rozvíjajú a realizujú Únia miest Slovenska (ÚMS), Asociácia organizácii zdravotne postihnutých občanov SR (AOZPO SR), občianske združenie GEMMA ´93 a Spoločnosť Ferdinanda Martinenga s podporou celého radu ďalších partnerov, ako napríklad Klubu primátorov miest SR, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (APÚMS) a celého radu aktívnych neziskových organizácií a osobností kultúrneho a spoločenského i politického života

Odkazy:

Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske