S podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne pripravilo a realizovalo Občianske združenie Bagar ďalší projekt. V tomto roku to bol projekt Spoločne proti starým i novým bariéram, o ktorom informujeme podrobne nižšie. Jeho aktivity nás inšpirovali k tomu, aby sme na tejto internetovej stránke projektu a súťaže Slovensko bez bariér venovali pozornosť nielen jeho priebehu a výsledkom, ale tiež ďalším činom, ktoré pomáhajú prekonávať akékoľvek bariéry. A to vo vzťahu k všetkým znevýhodneným skupinám, predovšetkým však seniorom a zdravotne postihnutým občanom. Budú to nielen aktivity OZ Bagar, ale budeme sa snažiť mapovať aj záslužné skutky viacerých iných subjektov a približovať ich verejnosti. Budeme vďační za podnety a informácie, zasielajte ich, prosím, na mailovú adresu: nemecekbagar@gmail.com.

Pomôžeme tak spoločne dobrej veci, myšlienkam vzájomnej spolupráce a solidarity.

PhDr. Miloš Nemeček
Prezident OZ Bagar
Predseda správnej rady Slovensko bez bariér
Člen Rady vlády pre práva seniorov

Fotím #praveslovenske

Spoločne proti starým i novým bariéram

 

Každoročné prieskumy v otázkach ľudských práv ukazujú, že najčastejšie dochádza k diskriminácii na základe veku a zdravotného postihnutia. Starnutie populácie je mimoriadne závažný trend a celospoločenská výzva, počet seniorov zakrátko dosiahne jeden a pol milióna, štatistiky uvádzajú 450 tisíc osôb so zdravotným postihnutím.

Obom týmto veľkým skupinám občanov sa dlhodobo venuje Občianske združenie Bagar, najmä viacročnými projektmi Slovensko bez bariér a Senior Friendly. Množstvo aktivít, realizovaných v ich rámci, priniesli veľmi závažné poznatky. Napriek miernemu zlepšeniu treba naďalej energicky vystupovať za odstraňovanie „starých“, tradičných bariér, ktorými sú jednak materiálne – stavebné, dopravné a ďalšie prekážky, ale aj prežívajúce predsudky, nedostatočná aktivita zo strany či už celej spoločnosti a jej jednotlivých súčastí, ale aj mnohých príslušníkov uvedených skupín občanov. K tomu sa pridávajú nové bariéry ako odvrátená strana rýchleho napredovania informačných a komunikačných technológií. Nielen prieskumy, hovoriace, že viac než pätina populácie má problém s ich využívaním, ale najmä množstvo konkrétnych skúseností podčiarkuje, že je mimoriadne naliehavé intenzívne sa venovať komunikačnej a finančnej gramotnosti týchto skupín našich občanov. Práve k tomu prispieva projekt Spoločne proti starým i novým bariéram , podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Spoločné hľadanie najvhodnejších riešení

 

Je zameraný na spomínané skupiny občanov a ich organizácie a aktivistov, rovnako však na ďalšie subjekty, ktoré sú v tomto smere dôležité. Teda miestne a regionálne samosprávy, relevantné inštitúcie štátnej a verejnej správy, subjekty, ktoré sa venujú vzdelávaniu, sociálnym, zdravotníckym a ďalším službám pre uvedené skupiny občanov, ďalšie občianske organizácie a komunity. Spoločne treba hľadať tie najvhodnejšie riešenia a v rámci workshopov zdokonaľovať aktivistov z radov seniorov a zdravotne postihnutých občanov v finančnej a komunikačnej gramotnosti, aby tieto poznatky ďalej šírili vo svojich organizáciách a komunitách.

Už úvodný seminár projektu v Trenčianskych Tepliciach za bohatej účasti najmä seniorských organizácií z regiónu, ale aj zástupcov zdravotne postihnutých občanov, priniesol viaceré závažné poznatky. Potvrdil vcelku známy fakt, že pre tieto cieľové skupiny  sú najväčšími problémami nedostatočné dôchodky a tiež zaostávanie sociálnych a zdravotných služieb. Pokiaľ ide o úroveň práce s informačnými a komunikačnými prostriedkami, tu je realita ešte podstatne horšia, než hovoria spomínané prieskumy. Medzi zúčastnenými seniormi prevážne zo západného Slovenska je iba necelých päťdesiat percent, ktorí aktívne pracujú s IKT. A ukazuje sa, že v ďalších regiónoch je to ešte horšie. To je priam alarmujúce a volá po naliehavých krokoch – inak pri napredovaní informatizácie spoločnosti a stále častejšom využívaní nových technológií hrozí, že viacerí sa stanú doslova občanmi druhej kategórie.

V diskusii, z ktorej prinášame snímky,  sa najčastejšie spomínala potreba nasledovných krokov: Ešte rozsiahlejšie a účinnejšie vzdelávanie seniorov a ďalších, ktorí to potrebujú, v komunikačnej, ale aj finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti. Výraznú finančnú podporu pri zaobstaraní a využívaní IKT. Napokon však pre nemalú skupinu napríklad najstarších, ktorí ich zrejme nikdy nebudú využívať, vytvorenie dostatočne hustej siete miest potrebnej pomoci.

V tom prvom, vzdelávaní, majú svoje dôležité miesto  občianske organizácie, v tomto projekte napríklad spolupracujeme  s univerzitami tretieho veku podľa tej-ktorej lokality. O pravidlá zvýhodnenia a finančnú podporu pri zaobstaraní a využívaní IKT by sa mal postarať štát. Nuž a sieť bodov pomoci, ktorá by naozaj fungovala, je predovšetkým vecou samospráv. Nie sú to jednoduché úlohy, ale nesmierne dôležité a naliehavé. Inak budú nové bariéry pre mnohých ešte väčšou prekážkou než tie staré…

O tom všetkom sme hovorili aj v Banskej Bystrici, Bratislave a Prešove, tam aj za aktívnej účasti vedúcich predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a Mesta Prešov. A záverečná konferencia v Bratislava bola na vysokej úrovni zastúpením aj obsahom . Venovala sa celému komplexu otázok, ktorý tento projekt nastolil. A predovšetkým priniesol viaceré cenné námety, ako ďalej postupovať účinnejšie, než dosiaľ.

Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske
Fotím #praveslovenske

NAJNOVŠIE SPRÁVY